My Guestbook


Average score given by the visitors to this site : 9.7/10


Write a message


Show only the messages containing the following words :

Messages : 91 to 100
Page : 10
Number of messages : 5072
1 ... 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ... 508
   
on 29/04/2020 at 14:31
Leona (Manning, Canada)
Score : 10/10

Tôi và Th_o r_ nhau _ón cùng chuy_n xe _̣.
M_c áo m_a thùng th́nh, vai mang ba lô, tay xách cái túi b_ ch_ng, trong túi là b_ __ công s_ và gô c_m.
 
on 29/04/2020 at 09:13
Marcela (Bellano, Suriname)
Score : 10/10

Tr__c _ó, Hoa h_u Nguy_n Th_ Huy_n c_ng khoe nhan s_c tr_ trung trong màu áo xanh thanh niên khi __n v_i các chi_n s_ h_i __o.
     
on 27/04/2020 at 10:05
Helaine (Sittich, Wallis and Futuna)
Score : 10/10

Tài Nguyên v_i __i ng_ thi_t k_ chuyên nghi_p dày d_n kinh nghi_m trong l_nh v_c set up pḥng gym s_ h_ tr_ b_n.
 
on 26/04/2020 at 14:49
Cerys (San Francisco, Korea, Democratic People's Republic of)
Score : 10/10

__ng t_i các thông tin v_ sách nh_: mă sách, tên sách, tác gi_, h́nh _nh, mô t_ ng_n v_ sách, mô t_ chi ti_t, giá c_, giá m_i, giá khuy_n m_i.
   
on 26/04/2020 at 00:41
Barney (Houston, Antigua and Barbuda)
Score : 10/10

The stuff is quite useful. verry good info to them
     
1 ... 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ... 508
Messages : 91 to 100
Page : 10
Number of messages : 5072