Il mio Guestbook


Voto medio attribuito dai visitatori a questo sito: 9.7/10


Scrivere un messaggio


Visualizzare solo i messaggi contenenti le seguenti parole :

Messaggi : 91 a 100
Pagina : 10
Numero di messaggi : 5072
   
il 29/04/2020 to 14:31
Leona (Manning, Canada)
Voto : 10/10

Tôi và Th_o r_ nhau _ón cùng chuy_n xe _̣.
M_c áo m_a thùng th́nh, vai mang ba lô, tay xách cái túi b_ ch_ng, trong túi là b_ __ công s_ và gô c_m.
 
il 29/04/2020 to 09:13
Marcela (Bellano, Suriname)
Voto : 10/10

Tr__c _ó, Hoa h_u Nguy_n Th_ Huy_n c_ng khoe nhan s_c tr_ trung trong màu áo xanh thanh niên khi __n v_i các chi_n s_ h_i __o.
     
il 27/04/2020 to 10:05
Helaine (Sittich, Wallis e Futuna)
Voto : 10/10

Tài Nguyên v_i __i ng_ thi_t k_ chuyên nghi_p dày d_n kinh nghi_m trong l_nh v_c set up pḥng gym s_ h_ tr_ b_n.
 
il 26/04/2020 to 14:49
Cerys (San Francisco, Corea, Repubblica Popolare Democratica della)
Voto : 10/10

__ng t_i các thông tin v_ sách nh_: mă sách, tên sách, tác gi_, h́nh _nh, mô t_ ng_n v_ sách, mô t_ chi ti_t, giá c_, giá m_i, giá khuy_n m_i.
   
il 26/04/2020 to 00:41
Barney (Houston, Antigua e Barbuda)
Voto : 10/10

The stuff is quite useful. verry good info to them
     
Messaggi : 91 a 100
Pagina : 10
Numero di messaggi : 5072